-
-
-
-

  Regulamin

   

  Regulamin serwisu sprzedaży biletów na Jaworznickich Kartach Miejskich

   

  §1. ZAKRES

  Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu biletów za pośrednictwem strony https://kartamiejska.pl/jaworzno i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu biletu przez serwis internetowej sprzedaży biletów.

   

  § 2. DEFINICJE

  Serwis - internetowy serwis sprzedaży Biletów, działający pod adresem https://kartamiejska.pl/jaworzno.

  Bilet kodowany na karcie/ Bilet - bilet w postaci elektronicznego zapisu na karcie zbliżeniowej, określony w Ogólnych warunkach zawierania umowy przewozu środkami komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu Jaworznickiej Karty Miejskiej (Ogólne warunki dostępne są na stronie www.pkm.jaworzno.pl) 

  Jaworznicka Karta Miejska/JKM lub Karta - karta elektroniczna zbliżeniowa będąca nośnikiem Biletów oraz innych usług miejskich. Karta jest imienna tj. posiada nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Karty.

  Klient - osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z Serwisu w celu zakupu Biletu lub sprawdzenia historii Karty.

  Sprzedający, Operator - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła 23

  Umowa zakupu - umowa nabycia Biletu, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

  Kodowanie Biletów w formie elektronicznej - elektroniczne zapisywanie informacji na Karcie o zakupionych przez Klientów Biletach.

  Urządzenie - urządzenie przeznaczone do kodowania przez Klientów Biletów na JKM (czytnik kontrolerski, automat biletowy).

  Dotpay - pośrednik, spółka Dotpay S.A. zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Biletu, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.

  Regulamin - niniejszy regulamin, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Biletu przez Serwis.

  Historia Karty - informacja o Karcie oraz o transakcjach dokonywanych z użyciem Karty.

  Kieszeń - jeden z dwóch obszarów przeznaczony do przechowywania jednego Biletu.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  § 3. OGÓLNE WARUNKI

  1.  Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zakupu Biletu i sprawdzenia historii Karty (w sklepie).

  2.  W celu dokonania zakupu Biletu lub sprawdzenia historii Karty za pośrednictwem Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

  3.  Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

  4.  Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.

  5.  Kodowanie zakupionych przez Serwis Biletów na JKM możliwe jest wyłącznie w pojazdach obsługiwanych przez PKM Jaworzno za pośrednictwem Urządzenia.

   

  § 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

  1.   Warunkiem nabycia Biletu jest prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez Serwis.

  2.   Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien:

  1)    zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

  a)        adres e-mail (login),

  b)       nr Karty

  c)        hasło;

  2)    zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie rejestracji w Serwisie,

  3)  po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w serwisie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w Serwisie.

  3.   Jeżeli zmieni się regulamin Serwisu klient zobowiązany jest zaakceptować zmieniony Regulamin.

  4.   Klient może nabyć Bilet lub sprawdzić historię Karty po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

  5.   Zakup Biletu składa się z następujących etapów:

  1)    podanie numeru Karty na której ma być zakodowany Bilet,

  2)    wybór kieszeni, do której chce się zakupić Bilet,

  3)    wybór kategorii Biletu (normalny, ulgowy),

  4)    wybór miasta/gminy dla określenia terytorialnej ważności Biletu,

  5)    wybór długości okresu ważności Biletu,

  6)    określenie daty początku ważności Biletu,

  7)    wybór formy płatności,

  8)    podsumowanie zakupu,

  9)    realizacja procesu płatności w serwisie bezpiecznych płatności internetowych,

  10)  podsumowanie transakcji.

  6.  Niektóre etapy zakupu Biletu, o których mowa w ust 4 powyżej mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wynika jednoznacznie z jego cech.

  7.  Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu Biletu (przy użyciu przycisku „Tak, chcę otrzymać fakturę”) oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.

  8.Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Operatora pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do Serwisu.

  9.  Klient, który będzie żądał wysłania SMSa powiadamiającego o upływie ważności Biletu podaje numer telefonu komórkowego, na który informacja ta ma zostać wysłana. Informacja jest wysyłana na 3 dni przed upływem terminu ważności Biletu.

  10. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Operatora potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

   

   § 5. KODOWANIE BILETU

  1.   Bilet zakupiony w Serwisie można zakodować na Karcie w pojeździe za pomocą Urządzenia. Proces kodowania przebiega automatycznie po zbliżeniu Karty do czytnika rewizorskiego podczas kontroli biletowej. Opcjonalnie bilet może zostać zakodowany przez pasażera w automacie biletowym. Z przyczyn technicznych kodowanie biletu na karcie możliwe jest najwcześniej po godzinie od otrzymania potwierdzenia wpłaty ze sklepu internetowego.

  2.   Kodowanie może nastąpić po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Serwisie.

  3.   Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zawiera umowę przewozu z pasażerem z chwilą sfinalizowania w serwisie zakupu biletu.

   

  § 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET

  1.   Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

  2.   Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.

  3.   Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:

  1)    karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay,

   2)   szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay.

  4.   Dokonując płatności Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.

  5.   Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.

  6.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych Dotpay, odpowiada Dotpay.

  7.   Dotpay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi Umowy zakupu.

  8.   Dotpay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Klient z bankiem i na podstawie której Klient za pośrednictwem banku stawia Dotpay do dyspozycji środki celem zapłaty Operatorowi.

  9.   Dotpay nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za należyte wykonanie zobowiązania banku, w szczególności za przekazanie przez bank środków do Dotpay we właściwym terminie, kwocie i z właściwymi danymi identyfikującymi środki.

   

  § 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

  1.  Klient zobowiązany jest:

  1)    korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

  2)    nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,

  3)    podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,

  4)    nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonywania czynów niedozwolonych.

  2.  Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

  3. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy zakupu w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej lub szybkiego przelewu.

  4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

   

  § 8. REKLAMACJE

  1.  Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów przez Serwis rozpatruje Centrum Obsługi Klienta w Jaworznie.

  2.  W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny na głównej stronie Serwisu oraz dostępny w Punkcie Obsługi Klienta. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.

  3.  Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.

  4.  Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.

  5.  Wyróżnia się następujące typy reklamacji:

  1) reklamacja numeru Karty, na którą został zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem),

  2) reklamacja transakcji kodowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.

  6.  Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika w Punkcie Obsługi Klienta oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji Kart.

  7.  Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej przez Punkt Obsługi Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.

  8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  § 9. DANE OSOBOWE

   

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.

  2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

  3. Sprzedający przetwarza następujące dane Klientów w podanych poniżej celach:

  a) w celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia konta w Serwisie i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, Sprzedający przetwarza:

  - numer Karty zbliżeniowej

  - adres e-mail;

  - numer telefonu;

  podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy.

  b) w celu realizacji Umowy zakupu, Sprzedający przetwarza:

  - numer Karty zbliżeniowej

  - adres e-mail;

  podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy zakupu, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed  zawarciem takiej umowy.

  c) w celu wystawienia faktury VAT Sprzedający przetwarza:

  - imię i nazwisko;

  - numer NIP;

  - firmę działalności gospodarczej;

  - adres działalności gospodarczej;

  Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Sprzedającemu wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  4. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

  5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedającego:

  a) w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie - przez okres trwania tej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;

  b) w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania Umowy zakupu - przez okres wykonania tej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;

  c) w przypadku danych przetwarzanych dla wystawienia faktury VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania prowadzonej ewidencji VAT.

  6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Sprzedający. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Sprzedającego o to:

  a) w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,

  b) jakie jego dane są przetwarzane,

  c) komu Sprzedający ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

  d) jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

  e) czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,

  f) czy Sprzedający przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  8. Klient ma prawo do żądania od Sprzedającego usunięcia jego danych osobowych z systemu Sprzedającego jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b) Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  c) Klient wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

  d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania  danych na potrzeby marketingowe;

  e) dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  f) dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,

  g) dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

  9. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

  a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu;

  c) Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

  Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Sprzedającego wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

  10. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

  11. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

  12. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  13. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się ze Sprzedającym:

  a) kontaktując się inspektorem ochrony danych Sprzedającego na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub

  b) pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa lub

  c) pisząc na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl

  14. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Sprzedającego ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

  15. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedającego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Sprzedającego.  Oprócz danych osobowych, Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

  a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

  b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  c) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  d) ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.

  16. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane spółce Vector Software Sp. z o.o., ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa współpracującej ze Sprzedającym  w zakresie i w celu, w jakim Sprzedający korzysta z usług tej spółki w obszarze wsparcia IT. W związku z powyższym Sprzedający zawarł ze spółką  Vector Software Sp. z o.o., umowę powierzenia przetwarzania.

  17. Sprzedający zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl

  18. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania podmiotów trzecich, którym Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do uzyskania świadczeń opisanych w Regulaminie.

   

  § 10. ZMIANY REGULAMINU

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

   

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Ogólne Warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu Jaworznickiej Karty Miejskiej (www.pkm.jaworzno.pl/www/jaworznicka-karta-miejska/regulamin-karty/)oraz regulamin sprzedaży Dotpay S.A. (http://www.dotpay.pl). W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.