-
Bilety przez Internet!
Kupuj bilety komunikacji
miejskiej przez Internet

Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Jaworzno
Kupuj bilety komunikacji
miejskiej przez Internet

Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Jaworzno
Bilety przez Internet!
Warszawa
Wrocław
Bydgoszcz
Jaworzno
Warszawa 
Wrocław
Bydgoszcz
Jaworzno
Bilety przez Internet!
Bilety komunikacji miejskiej kodowane na kartach miejskich: Warszawska Karta Miejska, URBANCARD - Wrocławska Karta Miejska, Bydgoska Karta Miejska, Karta Biletu Elektronicznego, Jaworznicka Karta Miejska
Bilety komunikacji miejskiej kodowane na kartach miejskich: Warszawska Karta Miejska, URBANCARD - Wrocławska Karta Miejska, Bydgoska Karta Miejska, Karta Biletu Elektronicznego, Jaworznicka Karta Miejska
Bilety przez Internet!
Wygoda i bezpieczeństwo transakcji gwarantowane przez Mennicę Polską SA
Wygoda i bezpieczeństwo transakcji gwarantowane przez Mennicę Polską SA

  Regulamin


  Poniżej mogą Państwo zapoznać się z regulaminem korzystania z Serwisu internetowej sprzedaży Biletów ZTM. Regulamin zawiera m.in. opis procesu rejestracji i zakupu biletów, kodowania i aktywacji biletów okresowych, płatności oraz możliwości składania reklamacji. Więcej informacji można znaleźć również w Instrukcji użytkowania biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej.  §1. ZAKRES

   

  Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu Biletów za pośrednictwem strony www.kartamiejska.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu Biletu przez serwis internetowej sprzedaży Biletów.  § 2. DEFINICJE

   

  Serwis - internetowy serwis sprzedaży Biletów funkcjonujący pod adresem www.kartamiejska.pl i www.ztm.waw.pl (będący częścią serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego)

   

  ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Żelaznej 61.


  Bilet ZTM / Bilet - bilet uprawniający do płatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego; bilet zakupiony za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z niniejszym regulaminem, jest kodowany na Karcie zbliżeniowej.

   

  Karta zbliżeniowa, zwana dalej Kartą - rodzaj elektronicznego nośnika Biletów. Karta emitowana jest pod postacią "Warszawskiej Karty Miejskiej" lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM

   

  Spersonalizowana karta zbliżeniowa, zwana dalej Kartą spersonalizowaną - Warszawska Karta Miejska posiadająca nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Biletu oraz Elektroniczna Legitymacja Studencka i Elektroniczna Legitymacja Uczniowska.

   

  Klient – osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z Serwisu w celu zakupu Biletu ZTM.

   

  Sprzedający - podmiot, z którym ZTM zawarł odpowiednią umowę, tj. Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11.

  Umowa zakupu -umowa nabycia Biletu ZTM, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

   

  Punkty kodowania - lokalizacje urządzeń kodujących dostępnych dla Klientów, w których mogą zakodować oraz - w wybranych lokalizacjach - aktywować zakupiony Bilet ZTM. Aktualna lista Punktów kodowania jest częścią Serwisu internetowego ZTM.

   

  Dotpay - pośrednik, spółka Dotpay S.A. zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, w procesie zakupu Biletu, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.

  Regulamin - niniejszy regulamin którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Biletu przez Serwis.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

  § 3. OGÓLNE WARUNKI

   

  1.    Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zakupu Biletu ZTM

  2.    W celu dokonania zakupu Biletu ZTM za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

  3.  Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

  4.    Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.  § 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

   

  1.    Warunkiem nabycia Biletu jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta danych wymaganych przez Serwis.

  2.     Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien:

       1) zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

  a) adres e-mail (login),

  b) nr Karty zbliżeniowej,

             c) hasło;

  2) zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie "Akceptuj" umieszczonego na stronie rejestracji w Serwisie.

   

  3.    Klient może nabyć Bilet po zalogowaniu się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.

  4.    Zakup Biletu składa się z następujących etapów:

  1) podanie numeru Karty zbliżeniowej, na której ma być zakodowany Bilet;

  2) wybór kategorii Biletu;

  3) wybór okresu ważności Biletu;

       4) wybór strefy ważności Biletu;

  5) wybór przysługującej użytkownikowi Biletu ulgi,

  6) podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności  o:

  a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;

  b)       łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami;

  c)       czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;


       7) wybór metody płatności oraz wprowadzenie wymaganych danych w tym zaznaczenie    przez Klienta pola informującego go o tym, że złożenie          zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;

                     8) podsumowanie transakcji.

   

  5.    Niektóre etapy zakupu Biletu mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wiąże się jednoznacznie z jego cechami.

  6.    Bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na Kartach spersonalizowanych.

   

  7.    Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu  Biletu (przy użyciu przycisku "Tak, chcę otrzymać fakturę") oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.

  8.    Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Sprzedającego pod wskazany przez Klienta przy rejestracji do Serwisu adres e-mail.

  9.    Klient, który będzie żądał wysłania SMSa powiadamiającego o upływie ważności Biletu podaje numer telefonu komórkowego, na który informacja ta ma zostać wysłana. Informacja jest wysyłana na  3 dni przed upływem terminu ważności Biletu.

  10. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności, Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Sprzedającego potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.

  11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową Sprzedający ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedającego.

   

  § 5. KODOWANIE I AKTYWACJA BILETU OKRESOWEGO

  1.     Bilet zakupiony w Serwisie wymaga zakodowania na Karcie w jednym z Punktów kodowania.

  2.     Kodowanie może nastąpić po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Serwisie.

  3.     Bilet zakupiony w Serwisie, ale nie zakodowany na Karcie zbliżeniowej, nie uprawnia do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

  4.    Jeżeli zakupiony Bilet został zakodowany po raz pierwszy lub po upływie terminu ważności poprzedniego zakodowanego Biletu, Bilet ten wymaga aktywowania.

  5.    Aktywacja Biletu, w niektórych przypadkach, możliwa jest w Punkcie kodowania podczas procesu kodowania Biletów.

  6.    Aktywacja Biletu powinna nastąpić bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze (w bramkach lub kasownikach przy windach).

  7.    ZTM zawiera umowę przewozu z Klientem z chwilą zakodowania Biletu.

   

  § 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET

  1.    Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

  2.    Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa ZTM.

  3.    Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:

   a) karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay,

   b) szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za   pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay.

  4.    Dokonując  płatności, Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.

  5.    Transakcja, w której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.  § 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

   

  1.    Klient zobowiązany jest:

  a) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

          b) nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie,

  c) podać prawdziwe dane osobowe, dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,

               d) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania czynów niedozwolonych.  2.    Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

  3.    Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej lub szybkiego przelewu.

  4.   Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.  § 8. REKLAMACJE

  1.   Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów przez Serwis rozpatruje Centrum Obsługi Klienta Warszawskiej Karty Miejskiej z siedzibą w Warszawie przy stacji metra Świętokrzyska  lokal 1000 E, numer telefonu: (+48 22) 656-41-00,  (http://www.strefa.waw.pl/kontakt.html).

  2.    W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny na głównej stronie Serwisu oraz dostępny w Centrum Obsługi Klienta. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.

  3.    Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.

  4.    Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.

  5.    Wyróżnia się następujące typy reklamacji:

  a) Reklamacja numeru Karty, na którą został zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem),

               b) Rezygnacja z kodowania Biletu po dokonaniu płatności,

  c) Reklamacja transakcji kodowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.

  6.   Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika Centrum Obsługi Klienta  oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji WKM.

  7.    Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej przez Centrum Obsługi Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.

  8.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

   

  § 9. DANE OSOBOWE

  1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.

  2.    Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

  3.    Sprzedający przetwarza następujące dane Klientów w podanych poniżej celach:

  a) w celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia konta w Serwisie i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, Sprzedający przetwarza:

  - numer Karty zbliżeniowej

  - adres e-mail;

  - numer telefonu;

  podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy.

   

  b) w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu, Sprzedający przetwarza:

  - numer Karty zbliżeniowej

  - adres e-mail;

  podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed  zawarciem takiej umowy.

   

  c) w celu wystawienia faktury VAT Sprzedający przetwarza:

  - imię i nazwisko;

  - numer NIP;

  - firmę działalności gospodarczej;

  - adres działalności gospodarczej;

  Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Sprzedającemu wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

   

  4.    Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

  5.    Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedającego:

   

  a) w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie - przez okres trwania tej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;

  b) w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy sprzedaży Biletu - przez okres wykonania tej umowy sprzedaży, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;

  c) w przypadku danych przetwarzanych dla wystawienia faktury VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania prowadzonej ewidencji VAT.

   

  6.    Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Sprzedający. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Sprzedającego o to:

   

  a) w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,

  b) jakie jego dane są przetwarzane,

  c) komu Sprzedający ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

   

  d) jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

  e) czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,

  f) czy Sprzedający przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

  7.    Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  8.    Klient ma prawo do żądania od Sprzedającego usunięcia jego danych osobowych z systemu Sprzedającego jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b) Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  c) Klient wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

  d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania  danych na potrzeby marketingowe;

  e) dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  f) dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,

  g) dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

   

  9.    Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

  a) jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu;

  c) Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

   

  Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Sprzedającego wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

   

  10. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

   

  11. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.

  12. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  13. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się ze Sprzedającym:

   

  a) kontaktując się inspektorem ochrony danych Sprzedającego na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub

  b) pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa lub

  c) pisząc na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl

   

  14. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Sprzedającego ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

   

  15. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedającego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Sprzedającego.  Oprócz danych osobowych, Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

   

  a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

  b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  c) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  d) ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.

   

  16. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane spółce Vector Software Sp. z o.o., ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa współpracującej ze Sprzedającym  w zakresie i w celu, w jakim Sprzedający korzysta z usług tej spółki w obszarze wsparcia IT. W związku z powyższym Sprzedający zawarł ze spółką  Vector Software Sp. z o.o., umowę powierzenia przetwarzania.

   

  17. Sprzedający zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail cok@strefa.waw.pl. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl

  18. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania podmiotów trzecich, którym Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do uzyskania świadczeń opisanych w Regulaminie.

   

   

   

   

  § 10. ZMIANY REGULAMINU

   

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

   


  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Instrukcja użytkowania Biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej (http://www.ztm.waw.pl ) oraz regulamin sprzedaży Dotpay S.A. (http://www.dotpay.pl).W pozostałych nieuregulowanych sprawach  zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

   

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.  Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 1 czerwca 2018 roku.