Regulamin korzystania z Serwisu internetowej sprzedaży Biletów ZTM


 


§1. ZAKRES


Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu Biletów za pośrednictwem strony www.ztm.waw.pl i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu Biletu przez serwis internetowej sprzedaży Biletów.


 


§ 2. DEFINICJE


Serwis - internetowy serwis sprzedaży Biletów funkcjonujący pod adresem www.kartamiejska.pl i www.ztm.waw.pl (będący częścią serwisu internetowego Zarządu Transportu Miejskiego)


ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Żelaznej 61.


Bilet ZTM / Bilet - bilet uprawniający do płatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego; bilet zakupiony za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z niniejszym regulaminem, jest kodowany na Karcie zbliżeniowej.


Karta zbliżeniowa, zwana dalej Kartą - rodzaj elektronicznego nośnika Biletów. Karta emitowana jest pod postacią "Warszawskiej Karty Miejskiej" lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM


Spersonalizowana karta zbliżeniowa, zwana dalej Kartą spersonalizowaną - Warszawska Karta Miejska posiadająca nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Biletu oraz Elektroniczna Legitymacja Studencka i Elektroniczna Legitymacja Uczniowska.


Klient – osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z Serwisu w celu zakupu Biletu ZTM.


Sprzedający - podmiot, z którym ZTM zawarł odpowiednią umowę, tj. Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11.


Umowa zakupu -umowa nabycia Biletu ZTM, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.


Punkty kodowania - lokalizacje urządzeń kodujących dostępnych dla Klientów, w których mogą zakodować oraz - w wybranych lokalizacjach - aktywować zakupiony Bilet ZTM. Aktualna lista Punktów kodowania jest częścią Serwisu internetowego ZTM.


Dotpay - pośrednik, spółka Dotpay S.A. zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, w procesie zakupu Biletu, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.


Regulamin - niniejszy regulamin którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu Biletu przez Serwis.


 


§ 3. OGÓLNE WARUNKI


1. Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zakupu Biletu ZTM


2. W celu dokonania zakupu Biletu ZTM za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.


3. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.


4. Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.


§ 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU


1. Warunkiem nabycia Biletu jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta danych wymaganych przez Serwis.


2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien:


1) zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:


a) adres e-mail (login),


b) nr Karty zbliżeniowej,


c) hasło;


2) zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie "Akceptuj" umieszczonego na stronie rejestracji w Serwisie.


3. Klient może nabyć Bilet po zalogowaniu się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.


4. Zakup Biletu składa się z następujących etapów:


1) podanie numeru Karty zbliżeniowej, na której ma być zakodowany Bilet;


2) wybór kategorii Biletu;


3) wybór okresu ważności Biletu;


4) wybór strefy ważności Biletu;


5) wybór przysługującej użytkownikowi Biletu ulgi,


6) podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności o:


a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;


b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami;


c) czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;


7) wybór metody płatności oraz wprowadzenie wymaganych danych w tym zaznaczenie przez Klienta pola informującego go o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;


8) podsumowanie transakcji.


5. Niektóre etapy zakupu Biletu mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wiąże się jednoznacznie z jego cechami.


6. Bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na Kartach spersonalizowanych.


7. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym fakcie w trakcie zakupu  Biletu (przy użyciu przycisku "Tak, chcę otrzymać fakturę") oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.


8. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Sprzedającego pod wskazany przez Klienta przy rejestracji do Serwisu adres e-mail.


9. Klient, który będzie żądał wysłania SMSa powiadamiającego o upływie ważności Biletu podaje numer telefonu komórkowego, na który informacja ta ma zostać wysłana. Informacja jest wysyłana na  3 dni przed upływem terminu ważności Biletu.


10. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności, Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Sprzedającego potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany.


11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową Sprzedający ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedającego.


 


§ 5. KODOWANIE I AKTYWACJA BILETU OKRESOWEGO


1. Bilet zakupiony w Serwisie wymaga zakodowania na Karcie w jednym z Punktów kodowania.


2. Kodowanie może nastąpić po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Serwisie.


3. Bilet zakupiony w Serwisie, ale nie zakodowany na Karcie zbliżeniowej, nie uprawnia do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.


4. Jeżeli zakupiony Bilet został zakodowany po raz pierwszy lub po upływie terminu ważności poprzedniego zakodowanego Biletu, Bilet ten wymaga aktywowania.


5. Aktywacja Biletu, w niektórych przypadkach, możliwa jest w Punkcie kodowania podczas procesu kodowania Biletów.


6. Aktywacja Biletu powinna nastąpić bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, w sytuacji, gdy podróż odbywa się komunikacją naziemną lub w momencie przekraczania granicy strefy biletowej w metrze (w bramkach lub kasownikach przy windach).


7. ZTM zawiera umowę przewozu z Klientem z chwilą zakodowania Biletu.


 


§ 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET


1. Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.


2. Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa ZTM.


3. Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:


a) karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay,


b) szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay.


4. Dokonując  płatności, Klient musi posiadać kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.


5. Transakcja, w której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.


§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA


1. Klient zobowiązany jest:


a) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,


b) nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie,


c) podać prawdziwe dane osobowe, dane dotyczące płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem,


d) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania czynów niedozwolonych.


2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.


3. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej lub szybkiego przelewu.


4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.


§ 8. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów przez Serwis rozpatruje Centrum Obsługi Klienta Warszawskiej Karty Miejskiej z siedzibą w Warszawie przy stacji metra Świętokrzyska  lokal 1000 E, numer telefonu: (+48 22) 656-41-00,  (http://www.strefa.waw.pl/kontakt.html).


2. W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny na głównej stronie Serwisu oraz dostępny w Centrum Obsługi Klienta. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.


3. Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.


4. Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.


5. Wyróżnia się następujące typy reklamacji:


a) Reklamacja numeru Karty, na którą został zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem),


b) Rezygnacja z kodowania Biletu po dokonaniu płatności,


c) Reklamacja transakcji kodowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.


6. Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika Centrum Obsługi Klienta  oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji WKM.


7. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej przez Centrum Obsługi Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.


§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Biletu za pomocą Serwisu.


2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).


3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy.


4. ZTM administruje danymi osobowymi pozyskanymi w procesie personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej, pozostałymi danymi osobowymi niezbędnymi w procesie sprzedaży internetowej administruje Sprzedający.


5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i/lub edycji wprowadzonych danych.


6. Do Klienta należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta swoich danych osobom trzecim.


7. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt ze Sprzedającym.


8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie informatycznym, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia.


9. Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP) są przez Administratora Danych wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów.


 


§ 10. ZMIANY REGULAMINU


Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.




§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Instrukcja użytkowania Biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej (http://www.ztm.waw.pl ) oraz regulamin sprzedaży Dotpay S.A. (http://www.dotpay.pl).W pozostałych nieuregulowanych sprawach  zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.


Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 25 grudnia 2014 roku.